Giáo dục Việt Nam

Friday, March 25, 2016

Rice Togo Browser, KOME công cụ nghiên cứu gen lúa của NIAS

LUAGAOVIETNAM. NIAS có trang công cụ Rice Togo Browser được thiết kế để cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu gen đáp ứng như cầu nghiên cứu chiến lược gen chức năng. Nó là thành phần cơ sở dữ liệu của AgriTOGO, một trong những nguồn lực và hệ thống thông tin phụ vụ cho nhiều dự án của bộ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Bên cạnh đó, còn có KOME (Knowledge-based Oryza Molecular biological Encyclopedia) về các dòng cDNA cho lúa (Oryza sativa L. ssp. japonica cv. Nipponbare) được thu thập và hoàn thành trịnh tự.
Quick Guide

FOOD CROPS. LÚA GẠO VIỆT NAM

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

SÁCH THỰC VẬT

SINH HỌC ỨNG DỤNG

SÁCH SINH HỌC

Google+ Followers

Friends

Arabidopsis