Giáo dục Việt Nam

Wednesday, December 20, 2017

2017. TS Bùi Minh Trí. Xác định tỷ lệ và cường độ chiếu sáng tối ưu từ đền Led đơn sắc trong quá trình nhân giống Lan Dendrobium mini invitro

2017. TS Bùi Minh Trí. Xác định tỷ lệ và cường độ chiếu sáng tối ưu từ đền Led đơn sắc trong quá trình nhân giống Lan Dendrobium mini invitro FOODCROPS.VN HỌC MỖI NGÀY

2017. Nguyễn Thị Xuân Trang. Khảo sát khả năng chịu mặn muối NaCl trong điều kiện in vitro ở các giống chuối già đang trồng tại Việt Nam

2017. Nguyễn Thị Xuân Trang. Khảo sát khả năng chịu mặn muối NaCl trong điều kiện in vitro ở các giống chuối già đang trồng tại Việt Nam FOODCROPS.VN HỌC MỖI NGÀY

2017. Bùi Thị Mỹ Hồng. Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến sự giảm kích thước hạt nhãn tiêu da bò

2017. Bùi Thị Mỹ Hồng. Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến sự giảm kích thước hạt nhãn tiêu da bò FOODCROPS.VN HỌC MỖI NGÀY

2017. Hoàng Thị Hằng. Xây dựng quy trình nuôi cấy mô invitro Lan Thạch Hộc tía

2017. Hoàng Thị Hằng. Xây dựng quy trình nuôi cấy mô invitro Lan Thạch Hộc tía FOODCROPS.VN HỌC MỖI NGÀY

Google+ Followers

Friends

SÁCH THỰC VẬT

SINH HỌC ỨNG DỤNG

SÁCH SINH HỌC